DENIOS B.V
Christiaan Huijgensweg 4
2408 AJ Alphen aan den Rijn

Tel.: +31 172 50 64 66
E-Mail: info@denios.nl
Internet: www.denios.nl

Vatenkennis: Alles met betrekking tot vaten

Als gevaarlijke of watervervuilende stoffen in vaten worden opgeslagen, kan een onjuiste behandeling snel leiden tot milieu-, brand- en gezondheidsrisico's. De gevaren komen niet alleen van de inhoud van het vat, maar ook van het hanteren van het vat: werknemers worden blootgesteld aan zware fysieke belasting door het handmatig transporteren, optillen of vasthouden van vaten. Vermijd risico's en zorg voor veilige werkomstandigheden "rond het vat". In onze volgende FAQ geven we u handige tips over het opslaan en hanteren van gevaarlijke stoffen in vaten.

Welk vat is geschikt voor welke inhoud?

Om het juiste materiaal te kunnen selecteren, is het raadzaam om de veiligheidsinformatie van de op opgeslagen stoffen te bekijken. Daar vindt u alle relevante informatie over opslag en transport. Onze bestendigheidslijst geeft u nuttige informatie over geschikte verpakkingsmaterialen voor een breed scala aan opslag:

Opslagmedium Concentratie Staal 1), 4) V2A 2) PE 3)
Aceetaldehyde ≤ 40%
Aceetaldehyde Technisch zuiver
Aceton
Mierenzuur ✓ 5)
Ammoniakwater (oplossing)
Ammoniumhydroxide ≤ 38%
Ammonium nitraat Verzadigd
Accuzuur ≤ 78%
Benzine
Benzoëzuur
Benzeen
Waterstofcyanide ≤ 10%
Boorzuur
Remvloeistof
Butanol Technisch zuiver
Boterzuur
Calciumacetaat Waterig
Calciumchloraat, waterige oplossing ≤ 65%
Calcium hydroxide
Calciumhypochloriet Verzadigd
Chloorbenzeen
Chloorazijnzuur ≤ 50%
Gechloreerde koolwaterstoffen
Chloorzuur ≤ 20% ✓ 5)
Chroomzuur ≤ 20% ✓ 5)
Dichloorethyleen Technisch zuiver
Diesel brandstof
Ferrosulfaat Verzadigd
Ijzerchloride Verzadigd
Ijzersulfaat Verzadigd
Aardolie
Azijnzuur
Ethylacetaat
Ethanol
Ether
Ethyleenchloride
Ethyleenglycol
Vliegtuigbrandstof
Versnellingsbakolie
Glycerine
Glycolzuur ≤ 70%
Urinezuur
Harnstoff
Brandstof
Hydrazine ≤ 10%
Hydrazinhydraat Waterig
Isobutylether
Isobutanol
Isobutylacetaat
Isobutylchloride
Isohexaan
Isopentaan
Isopropylalcohol (Isopropanol)
Kaliumcarbonaat
Kaliumchloraat
Kaliumchloride Waterig
Lagermedium Konzentration Stahl 1), 4) V2A 2) PE 3)
Kaliumchloride ≤ GL
kaliumhydroxide 50%
kaliumnitraat 50%
Kaliumnitraat ≤ GL
Kaliumfosfaat ≤ GL
Kaliumsulfaat ≤ GL
Kerosine
Kiezelzuur
Lijmen
Brandstof
Radiator antivries (voertuig)
Magnesiumcarbonaat Verzadigd
Magnesium chloride Waterig
Magnesiumnitrat Verzadigd
Magnesiumsulfat
Methanol
Menthol Viering
Methylacetaat
Methylacrylaat
Methyleenchloride = dichloormethaan*
Motorolie, aromatenvrij
Natriumacetaat
Natriumbisulfaat
Natriumbisulfiet Waterig
Natrium
Natriumchloride
Natriumwaterstofsulfaat ≤ GL
Natriumwaterstofsulfiet ≤ GL
Natriumhydroxide
Sodium sulfaat
Natriumsulfide ≤ GL
Natriumhypochloriet ✓ 5)
Nikkelchloride ≤ GL
Nitrobenzeen
Nitro verdunning
Oliën
Oliezuur Technisch zuiver
Panthenol
Aardolie Technisch zuiver
Fenol 100%
Fosforzuur ≤ 95%
Propanol
Koolzaad Methyl Ester (Bio-Diesel)
Salicylzuur Verzadigd
Salpeterzuur ≤ 10%
Zoutzuur > 37% ✓ 5) ✓ 5)
Zwavelzuur ≤ 80%
Zwavelzuur 95%
Zwavelig zuur verzadigd
Terpentijn olie
Terpentine
Tolueen
Waterstof peroxide ≤ 90% ✓ 5)
Xyleen
Citroenzuur ✓ 5)

✓ Geschikt – GL: Verzadigde oplossing
*1 alleen stabiel als het koud is. Bij verhitting opnieuw beoordelen
1) Gelakt staal (materiaalnummer 1.0038) of verzinkt (materiaalnummer 1.0242),
2) RVS V2A (materiaalnummer 1.4301),
3) Polyethyleen (PE), eventueel in geleidende uitvoering, b.v. voor stoffen met een vlampunt lager dan 60 °C
4) Verzinkte opvangbakken mogen niet worden gebruikt voor het bewaren van de volgende vloeistoffen: organische en anorganische zuren, natronloog en kaliumhydroxide en andere alkalihydroxiden, gechloreerde koolwaterstoffen, aminen, nitroverbindingen, zuurchloriden en andere chloriden, fenol, waterige alkalische oplossingen, nitrillen.
5) alleen voorwaardelijk geschikt

Aan welke wettelijke eisen moet worden voldaan bij het opslaan van gevaarlijke stoffen in vaten?

Een vat is een van de vervoerbare containers, daarom moeten de bepalingen van de PGS 15 "Opslag van gevaarlijke stoffen in transporteerbare containers" in acht worden genomen bij het opslaan van gevaarlijke stoffen in vaten. Aan de hand van een risicobeoordeling moet worden bepaald of opslag een risico vormt voor mens en milieu.

Bij de risicobeoordeling moeten met name de volgende criteria in acht worden genomen:

 • Eigenschappen of fysieke toestand van de opgeslagen gevaarlijke stoffen

 • Hoeveelheid gevaarlijke stoffen opgeslagen

 • soort opslag

 • opslagactiviteiten

 • Opslag van gevaarlijke stoffen

 • Arbeids- en omgevingsomstandigheden, met name het ontwerp van het magazijn, de grootte van de ruimte, klimatologische omstandigheden, externe invloeden en opslagduur

Op basis hiervan moeten passende voorzorgsmaatregelen worden genomen om de gevaren te elimineren of tot een minimum te beperken. Dit geldt voor de volgende beschermingsmaatregelen:

 • Ontwerp van het magazijn en de opslagfaciliteiten

 • organisatie van werkprocessen

 • Ter beschikking stellen van geschikte arbeidsmiddelen voor

 • werkzaamheden die verband houden met de opslag van gevaarlijke stoffen, b.v. Grijpinrichtingen voor ongepalletiseerde vaten

 • Beperking van de duur en mate van blootstelling

 • Passende hygiënemaatregelen, in het bijzonder regelmatige reiniging

 • Voorkomen van het onbedoeld vrijkomen van gevaarlijke stoffen

 • Voorziening van middelen om gevaar af te wenden

Als de opgeslagen stoffen in het veiligheidsinformatieblad worden ingedeeld in een waterbedreigingsklasse, moet ook de wet op watervoorraden in acht worden genomen. Dit stelt specifieke eisen aan de retentiecapaciteit van de opslag, zodat het opvangen van de inhoud van de fusten bij lekkage gegarandeerd is. Meestal moet minimaal 10% van het totale volume en minimaal het volume van het grootste vat worden opgevangen. Er zijn verschillende regels voor waterbeschermingsgebieden. Hierbij moet het opvangvolume in het algemeen 100% van de opslaghoeveelheid zijn.

Lees: PGS 15

Waarop moet worden gelet bij het vullen, vullen en decanteren van vaten?

Welke algemene veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen voordat de vaten worden gedecanteerd en getapt?

Indien werkzaamheden zoals decanteren en vulwerkzaamheden worden uitgevoerd, dienen deze separaat te worden beoordeeld. In 3 simpele stappen kom je er hieronder achter welke veiligheidsmaatregelen je moet nemen voor het decanteren en vullen van vaten:

1. Voorzorgsmaatregelen om gemorste vloeistoffen in te dammen

Passende voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen om gemorste vloeistoffen in te dammen voorafgaand aan het decanteren of vullen. De werkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden in speciaal daarvoor bestemde ruimten die niet binnen doorgangen of verkeersroutes zijn gelegen.

 • In onze online shop vindt u geschikte bodemopvangbakken die een optimale oppervlaktebescherming bieden.

 • Speciale tapstations, die tevens dienst doen als opslagruimte, kunnen ook worden gebruikt voor het afvullen vanuit vaten.

 • Om gemorste vloeistoffen zo snel mogelijk op te kunnen nemen, dienen ook geschikte bindmiddelen gereed te worden gehouden.

 • Ook worden flexibele afsluitbarrières of kanaalafdichting gebruikt om milieuschade door het vrijkomen van gevaarlijke vloeistoffen te voorkomen.

2. Maatregelen ter vermindering van de uitstoot

Maatregelen voor de beheersing van emissie zijn nodig om de tijdens de werkzaamheden uitgestoten dampen te verminderen. Zorg voor een goede ventilatie van de werkruimte en installeer zo nodig afzuiginrichtingen (voor bepaalde stoffen zijn emissiegrenswaarden vastgesteld door de Federale Wet op de Immissiebeheersing (BImSchG)). Hier moet u ervoor zorgen dat de vaten zo dicht mogelijk bij het afzuigsysteem kunnen worden geplaatst.

3. Beschermende maatregelen en de juiste voorbereiding

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) bieden veiligheid bij het decanteren en overgieten uit vaten. Gebruik ademhalingstoestellen als een technisch afzuigsysteem niet kan worden gebruikt of ontoereikend is. Beschermende handschoenen en kleding beschermen de werknemer tegen huidverwondingen. .

 • Als gevaarlijke stoffen ondanks beschermende maatregelen in contact komen met de huid, moeten er geschikte ontlastende maatregelen (zoals oogspoelingen en nooddouches) beschikbaar zijn voor eerste hulp.

 • Als het werk door individuen wordt uitgevoerd, moeten er controlemaatregelen worden genomen om in geval van nood snel hulp beschikbaar te kunnen stellen.

Onze tip: Controleer voor het vullen de vaten op absorptiecapaciteit en alle gebruikte apparatuur op lekken of defecten. Het is het beste om het juiste gereedschap voor het verwijderen en plaatsen van het deksel van het vat klaar te hebben liggen voordat u aan de slag gaat om een soepel proces te garanderen.

Meer lezen: TRGS 400

Hoe kunnen vaten veilig handmatig worden gevuld?

Zorg ervoor dat ook hier de juiste veiligheidsmaatregelen en beschermende maatregelen in acht worden genomen (zie hierboven). Om te voorkomen dat gevaarlijke vloeistoffen weglekken en spatten bij het decanteren uit bijvoorbeeld kleinere containers, wordt het aanbevolen om vultrechters te gebruiken. DENIOS biedt ook modellen met overvulbeveiliging. Controle-instrumenten zoals niveau-indicatoren helpen ook om overvullen te voorkomen.

Waarop moet worden gelet bij het afvullen van vaten?

Zorg ervoor dat alle veiligheids- en beschermingsmaatregelen in acht worden genomen (zie hierboven). Alleen handpompen en elektrische vatpompen gebruiken die geschikt zijn voor het te verpompen medium. Controleer bij licht ontvlambare vloeistoffen de explosiebeschermingsmaatregelen en gebruik explosieveilige werkmaterialen (pompen, afzuigers, aardingskabels, enz.). Verwijder de pomp na het vullen voorzichtig uit het vat om het vrijkomen van gevaarlijke stoffen en huidcontact te minimaliseren.

Wat is er nodig om vloeistoffen in vaten te mengen?

Neem ook bij het mengen van vloeistoffen in vaten eerst de algemene veiligheidsvoorschriften in acht (zie hierboven). Zorg ervoor dat de gebruikte meng- of roerapparaten geschikt zijn voor de inhoud van het vat.

Hoe zorg ik voor een veilig transport van vaten?

Wees extra voorzichtig bij het transport van vaten, omdat gevaarlijke stoffen ongecontroleerd kunnen ontsnappen als het vat beschadigd raakt. Gebruik daarom geschikte arbeidsmiddelen voor intern transport om te voorkomen dat het vat omvalt of valt. U scoort ook op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk met de juiste hulpmiddelen voor het hanteren van vaten: hulpmiddelen voor intern transport dienen om het gebruik van menselijke spierkracht tot een minimum te beperken om bijvoorbeeld vaak voorkomende blessures en rugklachten te voorkomen. De Ladingsverordening vereist dat geschikte hulpmiddelen worden gebruikt om gezondheidsrisico's uit te sluiten vanwege hun ergonomische aard.

Voor het transport van vaten kunnen verschillende bedrijfsmiddelen worden gebruikt:

 • Vatenwagens, vatenrollen en vatenkarren worden gebruikt om staande of liggende vaten te transporteren

 • Met vatenheffers kunnen vaten veilig worden geladen en gelost uit opvangbakken, europallets of vatenrekken

 • Voorzetapparatuur voor vorkhetrucks helpt om vaten over langere afstanden te vervoeren met de industriële truck

 • Hefwerktuigen voor vaten (bijv. vatenhangers, vattangen, vatenheftangen, vatendraaitangen, schaargrijpers of klemklauwgrijpers) vergemakkelijken het heffen en draaien van vaten

Onze producten voor het transporteren en hanteren van vaten zijn gebruiksvriendelijk, voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen en zijn vriendelijk voor de gezondheid. Maak uw werkleven gemakkelijker!

Naar de producten
Wij helpen u graag!

Of het nu telefonisch, via e-mail of persoonlijk bij u ter plaatse is - wij helpen en adviseren u graag. Neem contact met ons op.

Gratis deskundig advies 0172 - 50 64 66

Extra informatie

Laden...
i

De technische informatie op deze pagina is met zorg en naar ons beste weten en overtuiging samengesteld. Niettemin kan DENIOS B.V. geen enkele garantie of aansprakelijkheid aanvaarden, contractueel, rechtmatig of anderszins, voor de actualiteit, volledigheid en correctheid, noch jegens de lezer, noch jegens derden. Het gebruik van de informatie en inhoud voor eigen of derde doeleinden is dan ook voor eigen risico. Neem in ieder geval de plaatselijk en actueel geldende wetgeving in acht.

Menu
Aanmelden
Uw winkelwagenToegevoegd aan winkelwagen
Ga naar winkelwagen
Wij adviseren u graag!

Bel ons of mail naar info@denios.nl en wij helpen u graag verder.

Ma t/m Do: 08:00 - 17:00 | Vrij: 08:00 – 16:00

Welkom op de Nederlandse DENIOS website! Wist u dat DENIOS Benelux een nieuwe website beschikbaar heeft, speciaal voor onze Belgische klanten. Deze website is beschikbaar in zowel het Nederlands als het Frans. Bekijk www.denios.be