DENIOS B.V
Christiaan Huijgensweg 4
2408 AJ Alphen aan den Rijn

Tel.: +31 172 50 64 66
E-Mail: info@denios.nl
Internet: www.denios.nl

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE DENIOS-APP

INHOUDSOPGAVE

ALGEMEEN

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de DENIOS-App (hierna: “app”), die de gebruiker (hierna: “u”, “uw”) wordt aangeboden door de onderneming DENIOS AG, gevestigd aan de Dehmer Straße 58-66. 32549 te Bad Oeynhausen in Duitsland (Hierna: “DENIOS”, “wij”, “onze”, “ons”). Door het downladen van de app en het accepteren van deze gebruiksvoorwaarden conform artikel 2.3 hieronder, worden deze gebruiksvoorwaarden tussen u en DENIOS van toepassing.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn een Nederlandse vertaling van de Duitse gebruiksvoorwaarden. De tekst van de Duitse gebruiksvoorwaarden vindt u via deze link: https://www.denios.de/mengen-checker-resultat/nutzungsbedingungen-zur-mengen-checker-app. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze vertaling dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van de Duitse gebruiksvoorwaarden. De Duitse tekst is derhalve bindend en prevaleert in het geval van enige discrepantie of verschil tussen de Duitse en Nederlandse tekst.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd in maart 2021. DENIOS behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen.

1. DOWNLOAD EN GEBRUIK VAN DE APP

1.1 U kunt de app via de website van DENIOS gebruiken zonder die te installeren of optioneel de webversie voor offline gebruik downloaden (in beide gevallen wordt deze versie van de app aangeduid als “webversie“). De app kan worden gedownload in de Apple App Store voor iOS-apparaten of in de Google Play Store voor Android-apparaten (gezamenlijk “App Stores” genoemd). De download van de mobiele versie vindt in dit geval plaats via de respectievelijke downloadknop of een soortgelijke functionaliteit in de betreffende App Store.

1.3 Tenzij anders geregeld in deze gebruiksvoorwaarden, gelden de voorwaarden van de App Store waaruit u de app hebt gedownload. Ingeval van een strijdigheid tussen de voorwaarden van de App Store en deze gebruiksvoorwaarden, hebben echter deze gebruiksvoorwaarden voorrang. Deze gebruiksvoorwaarden gelden ook voor het gebruik van de app ingeval deze niet wordt gedownload vanuit een van de App Stores.

1.4 Het downloaden en het gebruik van deze app is gratis en is niet beperkt tot een bepaald aantal persoonlijke apparaten.

1.5 Enkele functies van de app kunnen echter niet worden gebruikt zonder een actieve internetverbinding. In verband met het gebruik van de individuele functies van deze app kunnen er kosten ontstaan, afhankelijk van uw contract met de internetprovider.

AANVAARDING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN REGISTRATIE

2.1 Voor gebruik van de app moet u deze gebruiksvoorwaarden accepteren en bevestigen dat u de mogelijkheid hebt gehad de privacyverklaring te lezen.

2.2 Na aanvaarding van deze gebruikersvoorwaarden en het downloaden van de app, kunt de functies van de app gedurende een beperkte tijd gebruiken zonder registratie. Om de app permanent te kunnen gebruiken, moet u een gebruikersaccount (“Account”) aanmaken. De registratie kan via de app plaatsvinden. Bij de registratie moet u nog eens bevestigen dat u akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden en dat u de mogelijkheid hebt gehad kennis te nemen van de privacyverklaring. We kunnen u in een e-mail vragen om uw e-mailadres en het aanmaken van uw account te bevestigen door te klikken op de bevestigingslink in een door DENIOS aan u verzonden e-mail; in dat geval komt de registratie pas tot stand nadat u op deze link hebt geklikt en DENIOS bevestigt dat het registratieproces is voltooid.

2.3 Het contract tussen u en DENIOS met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden komt tot stand als u de gebruiksvoorwaarden in de app accepteert. Het sluiten van het contract wordt nog eens bevestigd als DENIOS uw registratie aan u bevestigd heeft.

2.4 We bewaren een kopie van deze gebruiksvoorwaarden. U kunt een kopie van deze gebruiksvoorwaarden opvragen via onze website op https://www.denios.de/mengen-checker-resultat/nutzungsbedingungen-zur-mengen-checker-app of via https://www.denios.nl/denios-apps/gebruiksvoorwaarden-denios-apps.

2.5 Met het aanmaken van uw account verklaart en bevestigt u dat u de juiste, actuele en volledige informatie verstrekt die vereist is voor registratie. Ingeval van wijzigingen dient u uw gegevens onmiddellijk aan te passen in de app.

2.6 U bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van de toegangsgegevens voor uw account, en meer in het bijzonder uw wachtwoord. Als u reden hebt om aan te nemen dat uw account niet langer veilig is (bv. als derden kennis hebben genomen van uw wachtwoord), dat stelt u DENIOS onmiddellijk hiervan op de hoogte.

3. WIJZIGINGEN IN DE APP EN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

3.1 DENIOS behoudt zich het recht voor om de functies van de app of de diensten uit te breiden of delen ervan aan te passen. Omdat het downloaden en het gebruik van deze app gratis is, is DENIOS niet verplicht de app en de diensten permanent in ongewijzigde vorm ter beschikking te stellen. De webversie en de mobiele versies kunnen verschillende functies bevatten.

3.2 DENIOS behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen als dit nodig blijkt, bijvoorbeeld op grond van de doorontwikkeling van de app, de introductie van nieuwe functies, technische of operationele kwesties of vanwege wetswijzigingen. U wordt op de hoogte gebracht van dergelijke wijzigingen door middel van een kennisgeving in de app en uitgenodigd om de nieuwe versie van deze gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.

3.3 Automatische updates en upgrades worden door DENIOS via de App Stores aangeboden en kunnen, afhankelijk van de apparaatinstellingen, zonder uw specifieke toestemming geïnstalleerd worden. Bij de webversie gebruikt u steeds een versie of een van de versies die op de website van DENIOS geïnstalleerd is.

4. BESCHIKBAARHEID VAN DE APP EN DE DIENSTEN

4.1 DENIOS spant zich in om een doorlopende beschikbaarheid van de app en de hiervoor benodigde diensten te waarborgen, maar kan echter niet garanderen dast er geen onderbrekingen zullen zijn.

4.2 In het bijzonder zijn tijdelijke onderbrekingen in de beschikbaarheid mogelijk als gevolg van onderhoudswerkzaamheden, storingen in het internet bij externe netwerkoperators, andere technische redenen en ingeval van overmacht.

5. GEGEVENSBESCHERMING

5.1 Als u een natuurlijke persoon bent, verwerkt DENIOS uw persoonsgegevens als u de app gebruikt dan wel indien u een account registreert. DENIOS zal deze persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de verordening (EU) 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en andere toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Raadpleeg voor meer details ons privacybeleid op https://www.denios.de/mengen-checker-resultat/datenschutzerklaerung-zur-mengen-checker-app.

5.2 Voor zover u zich hebt geregistreerd, zal DENIOS u informeren over wijzigingen in het privacybeleid door een bericht te sturen naar het door u opgegeven e-mailadres. Ingeval conform de verordening (EU) 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en andere toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming uw toestemming vereist is of als DENIOS het in andere gevallen wenselijk acht, zullen wij verzoeken om uw voorafgaande toestemming vragen voor de verwerking voor afzonderlijke doeleinden. Om een dergelijke toestemming kan in het bijzonder worden gevraagd in de instellingen van de app bij de activering van bepaalde functies.

6. INTELLECTUEEL EIGENDOM

6.1 De app en de afbeeldingen en andere inhoud, beschikbaar gesteld via de app (samen “Inhoud”), worden in Duitsland en andere landen beschermd door het auteursrecht en aanverwante beschermrechten. DENIOS verleent u een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht om de app en de inhoud te gebruiken.

6.2 Voor het overige zijn de wettelijke bepalingen van het auteursrecht voor software en voor andere werken alsmede aanverwante beschermrechten van toepassing. Tenzij DENIOS uitdrukkelijk toestemming heeft verleend aan u of indien dwingende wettelijke voorschriften u dit toestaan of voorschrijven, is het u in het bijzonder verboden:

6.2.1 de App of de inhoud te vermenigvuldigen, tenzij dit gebeurt (i) in de mate die nodig is om de App op uw apparaten te downloaden, te installeren en te gebruiken om een voldoende aantal back-ups te maken, of (ii) in de mate dat dit anderszins door deze gebruiksvoorwaarden is toegestaan;

6.2.2 de App te verkopen, te verhuren of anderszins te verspreiden aan derden;

6.2.3 de App of de inhoud te bewerken of anderszins te wijzigen;

6.2.4 de App te decoderen, te demonteren, te decompileren of anderszins te onderwerpen aan reverse engineering van de App; en

6.2.5 een van de handelingen bepaald in de artikelen 6.2.1 tot en met 6.2.4 te proberen te ondernemen.

7. MISBRUIK

U mag de App en/of de informatietechnologie van de app van DENIOS niet gebruiken voor strafbare handelingen, strafbare feiten te plegen ten nadele van DENIOS of andere feiten te plegen met het doel DENIOS onrechtmatig schade toe te brengen. In het bijzonder is het u verboden:

7.1 de informatietechnologie van DENIOS, die dienen voor het ter beschikking stellen van de App of de inhoud, of enig andere informatietechnologie van DENIOS te hacken, te saboteren of anderszins te schaden respectievelijk onbruikbaar te maken;

7.2 de App op een buitensporige manier te gebruiken of anderszins in buitensporige mate gebruik te maken van de informatietechnologie, met andere woorden: in een mate die het normale gebruik ver te boven gaat, om de systemen van DENIOS te overbelasten (zogenaamde DDoS-aanval);

7.3 technische beperkingen van de App te omzeilen, om toegang te krijgen tot inhoud of functies waarvoor u geen licentie hebt; of

7.4 een van de handelingen bepaald in artikel 7.1 tot en met 7.3 te proberen te ondernemen.

8. BEËINDIGING OF ANNULERING

8.1 DENIOS behoudt zich het recht voor om de App stop te zetten en deze gebruiksvoorwaarden, uw klantenaccount en uw recht op gebruik van de App op ieder moment te beëindigen. Als u zich hebt geregistreerd, zal DENIOS u binnen een redelijke termijn, in de meeste gevallen minstens vier weken vooraf, informeren over de beëindiging van uw account door middel van een bericht naar het door u opgegeven e-mailadres.

8.2 Daarnaast heeft DENIOS het recht tot opzegging om gegronde redenen, in het bijzonder als u:

8.2.1 bij de registratie in strijd met artikel 2.5 onjuiste of onvolledige informatie hebt verstrekt of uw informatie niet actueel is, en u (i) uw gegevens niet binnen een door ons schriftelijk vastgestelde termijn van dertig dagen hebt gewijzigd dan wel aangevuld, of (ii) wij geen contact met u konden opnemen omdat het door u opgegeven e-mailadres ongeldig was;

8.2.2 in strijd met artikel 6.2 de rechten van DENIOS of van derden schendt;

8.2.3 in strijd met artikel 7 de App misbruikt of DENIOS schade toebrengt; of

8.2.4 anderszins deze gebruiksvoorwaarden op enige wijze schendt.

8.3 U kunt uw account en daarmee deze gebruiksvoorwaarden op ieder moment beëindigen door uw verzoek tot beëindiging te sturen naar het e-mailadres appdevelopment@denios.net. Wij wijzen u erop dat een volledige verwijdering van uw account pas plaatsvindt na afloop van de eventuele wettelijke bewaarplicht en het bewaren voor andere rechtmatige doeleinden. Meer informatie vindt u hierover in ons privacybeleid.

9. AANSPRAKELIJKHEID VAN DENIOS

9.1 DENIOS is volgens de Duitse wettelijke bepalingen aansprakelijk voor:

9.1.1 schade die voortvloeit uit het feit dat DENIOS (of een wettelijke vertegenwoordiger of een plaatsvervangende gemachtigde van DENIOS) een materieel defect of eigendomsgebrek op frauduleuze wijze heeft verzwegen;

9.1.2 schade door dood, lichamelijk letsel of gezondheidsschade als gevolg van nalatigheid door DENIOS;

9.1.3 het opzettelijk of door grove nalatigheid toebrengen van schade door DENIOS (of een wettelijke vertegenwoordiger of een plaatsvervangende gemachtigde van DENIOS); en

9.1.4 andere schade die voortvloeit uit een schending van een verplichting die van essentieel belang is voor de nakoming van de onderhavige overeenkomst en waar de wederpartij met recht op de naleving ervan vertrouwen mag (de zogenaamde kardinale verplichtingen); voor zover deze schade niet ook onder de bovenstaande artikelen 9.1.1 tot en met 9.1.3 valt, is de aansprakelijkheid voor schade volgens dit artikel 9.1.4 beperkt tot de voorzienbare schade die kenmerkend is voor het contract.

9.2 De aansprakelijkheid van DENIOS in het kader van de artikelen 9.1.2 en 9.1.4 is conform de Duitse wettelijke bepalingen. In het kader van de toepassing van §§ 521 en/of 599 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGD) is DENIOS in het bijzonder aansprakelijk bij grove nalatigheid en opzet.

9.3 DENIOS is ook aansprakelijk conform de Duitse wettelijke bepalingen als DENIOS een kwaliteitsgarantie of andere risicoaansprakelijkheid op zich heeft genomen; in dat verband gelden echter de beperkingen in de respectieve garantieverklaring.

9.4 DENIOS is ook aansprakelijk conform de bepalingen van de Duitse productaansprakelijkheidswet en conform andere toepasselijke nationale wetgeving ter uitvoering van richtlijn 85/374/EEG, evenals conform zulke wettelijke bepalingen waarvan de respectieve wet uitdrukkelijk bepaalt dat niet of niet vooraf mag worden afgeweken van de desbetreffende bepalingen.

9.5 In andere gevallen dan voorzien in de artikelen 9.1 tot en met 9.4 is de aansprakelijkheid van DENIOS, ongeacht de rechtsgrond, uitgesloten.

10. RECHTSKEUZE; BEVOEGDE RECHTBANK

10.1 Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de materiële wetten van de Bondsrepubliek Duitsland. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 is niet van toepassing.

10.2 Indien u een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds bent, is de bevoegde rechtbank die van Bad Oeynhausen. Wij blijven echter bevoegd om als alternatief een vordering in te stellen in hun algemene bevoegde rechtbank.

Menu
Aanmelden
Uw winkelwagenToegevoegd aan winkelwagen
Ga naar winkelwagen
Wij adviseren u graag!

Bel ons of mail naar info@denios.nl en wij helpen u graag verder.

Ma t/m Do: 08:00 - 17:00 | Vrij: 08:00 – 16:00

Welkom op de Nederlandse DENIOS website! Wist u dat DENIOS Benelux een nieuwe website beschikbaar heeft, speciaal voor onze Belgische klanten. Deze website is beschikbaar in zowel het Nederlands als het Frans. Bekijk www.denios.be