DENIOS B.V
Christiaan Huijgensweg 4
2408 AJ Alphen aan den Rijn

Tel.: +31 172 50 64 66
E-Mail: info@denios.nl
Internet: www.denios.nl

De DENIOS gedragscode

Als producent en leverancier van toonaangevende milieuvriendelijke producten leveren wij samen met onze klanten belangrijke bijdragen aan de bescherming van het milieu bij de bedrijfsvoering en de veiligheid van de medewerkers.

Wij staan voor betrouwbaarheid, dynamiek en integriteit. Dit bewijst ons in ons handelen, denken en waardebesef dat wij als familiebedrijf al meer dan 35 jaar volgen.

Onze regels

Een bedrijf handelt altijd via mensen. De reputatie van DENIOS wordt in wezen gevormd en versterkt door de dagelijkse inzet en uitstraling van iedere medewerker. Of het nu gaat om eigenaar, directielid, leidinggevende of werknemer - ieder van ons draagt de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de positieve verwachtingen van DENIOS worden vervuld.

Zelfs een enkel geval van ongepast gedrag of een schending van wettelijke voorschriften kan aanzienlijke schade toebrengen aan onze bedrijvengroep. Daarom zijn er gedragsregels die wij vastleggen en eisen in onze Gedragscode. De code dient ook als oriëntatiekader en ondersteuning bij het omgaan met de dagelijkse uitdagingen van het werk.

De code is bedoeld om met name nieuwe medewerkers in dit opzicht een gevoel van veiligheid te geven. De DENIOS-principes is ook bedoeld om de inhoud van de gedragscode weer te geven, waarmee we onze leveranciers en dienstverleners verplichten tot ethisch en juridisch onberispelijk gedrag. Ieder van ons wordt aangemoedigd zijn of haar eigen gedrag kritisch te toetsen aan de in deze Code vastgelegde normen en zich bewust te worden van de gebieden waarop in het dagelijks werk verbeteringen kunnen worden aangebracht.

Onze integriteit

Wij handelen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en zetten ons in voor de eerbiediging van de mensenrechten. In geval van onzekerheid raadplegen wij de verantwoordelijke manager of de interne en externe specialisten voor juridische kwesties.

Basisrechten van werknemers

Voor ons is respect voor de fundamentele rechten van elke werknemer een fundamenteel onderdeel van integer handelen. Dit omvat gelijke behandeling en gelijke kansen voor ieder individu in het bedrijf, ongeacht huidskleur of nationaliteit, sociale afkomst, lichamelijke handicaps, seksuele geaardheid, politieke of religieuze overtuiging, geslacht of leeftijd.

Wij respecteren de persoonlijke waardigheid, de privacy en de persoonlijke rechten van ieder individu. Niemand mag tegen zijn wil in dienst worden genomen of gedwongen worden te werken. Wij tolereren geen onaanvaardbare behandeling van werknemers, zoals psychisch geweld, seksuele en persoonlijke intimidatie of discriminatie.

Evenmin tolereren wij gedrag (inclusief gebaren, taal en fysiek contact) dat dwingend, bedreigend, beledigend of uitbuitend is. Wij voldoen ook aan de EU-richtlijn inzake klokkenluiders. Wij houden ons aan de vereisten van de EU-richtlijn inzake klokkenluiders. Er is een onafhankelijke ombudsman/vertrouwenspersoon beschikbaar aan wie inbreuken op de EU-wetgeving kunnen worden gemeld. Klokkenluiders kunnen gratis en anoniem contact met hem opnemen. De geheimhoudingsplicht van de advocaat, het verschoningsrecht van de advocaat en aanvullende contractuele bepalingen zorgen er ook voor dat de identiteit van de klokkenluider wordt beschermd en zijn of haar naam niet bekend wordt gemaakt. De contactgegevens van de vertrouwensadvocaat zijn te vinden op het intranet en op internet op www.denios.de/vertrauensanwalt.

Gezondheid en veiligheid

De veiligheid en gezondheidsbescherming van onze medewerkers hebben bij DENIOS absolute prioriteit en zijn stevig verankerd in het kwaliteits- en milieumanagementsysteem. Functionarissen voor milieubeheer en gevaarlijke stoffen, de veiligheidsspecialist, bedrijfsartsen, de vereniging voor werkgeversaansprakelijkheid en een aantal andere interne en externe instellingen. Deze zorgen ervoor dat onze processen de medewerkers beschermen zodat er kan worden voldoen aan de wettelijke en managementeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Bovendien moet ieder van ons op zijn eigen veiligheid en die van zijn collega's letten en zo nodig de aandacht vestigen op tekortkomingen. Dit geldt ook voor externe personen en bezoekers van ons bedrijf op alle locaties.

Verantwoordelijkheid voor het milieu

Om het milieu te beschermen, zetten wij ons in voor de vermindering van de milieueffecten. De nadruk ligt op het verminderen van het gebruik van hulpbronnen zoals brandstof, energie en water, en het minimaliseren van de impact op het milieu van afval, chemicaliën en broeikasgassen. Ieder van ons draagt verantwoordelijkheid voor het milieu en moet zijn steentje bijdragen om het te beschermen.

Omgang in het team, met zakelijke partners en derden - Belangenverstrengeling

In onze dagelijkse werkzaamheden hebben wij contact met talloze mensen in de DENIOS-omgeving, in de eerste plaats met klanten, leveranciers en dienstverleners, maar ook met overheden, universiteiten en bijvoorbeeld beroepsscholen. In al deze contacten zorgen wij ervoor dat ons gedrag altijd gekenmerkt wordt door respect en eerlijkheid, integriteit en betrouwbaarheid.

Hetzelfde geldt voor onze omgang met collega's. Bij alles wat wij doen staat de klant centraal. Om zo goed mogelijk aan hun behoeften te voldoen, is een maximale servicegerichtheid vereist. Wij zoeken naar de beste oplossingen. Daarvoor hebben we vaak de steun nodig van andere afdelingen of bedrijven in de groep. Een dienstverlenende mentaliteit is even belangrijk in de omgang met collega's als in de directe omgang met onze klanten. Alleen zo kunnen wij onze middelen optimaal benutten en het hoogste niveau van dienstverlening en prestaties leveren. Wij lossen spanningen met collega's snel en objectief op. In moeilijke situaties worden managers opgeroepen om proactief bijstand te verlenen.

Reclame

Voor alle communicatie- en reclamemaatregelen van DENIOS geldt: Wij publiceren alleen waarheidsgetrouwe, ondubbelzinnige inhoud. Bovendien adverteren wij alleen in media die vanuit professioneel oogpunt interessant zijn voor de verschillende branches en in overeenstemming zijn met onze principes. De basis hiervoor vormen steeds de actuele CI- en communicatierichtlijnen van DENIOS SE (uitgever: DENIOS Direct GmbH).

Concurrentie

De regels voor vrije en eerlijke concurrentie zijn een basisvoorwaarde voor een markteconomie die gebaseerd is op prestaties. Zij bevorderen efficiëntie, economische ontwikkeling en innovatie. Daarom respecteren wij eerlijke concurrentie en verwerpen wij oneerlijke methoden om concurrentievoordelen te behalen.

Het aanbieden en aanvaarden van voordelen

Het aanbieden en toekennen van geschenken of andere soorten voordelen in verband met zakelijke activiteiten kan een belangenconflict veroorzaken. Daarom wijzen wij elke vorm van mogelijk beslissingsbeïnvloedende voordelen af. Als een dergelijke weigering in strijd is met de regels van hoffelijkheid, kunnen ze worden aanvaard voor intern bedrijfsgebruik, maar in geval van twijfel zullen wij weigeren. Niemand mag zijn of haar officiële positie gebruiken om ongeoorloofde voordelen te eisen of aan te nemen.

Wij selecteren relatiegeschenken aan werknemers van zakenpartners zodanig dat elke schijn van ongepastheid bij de ontvanger wordt vermeden. Wij onthouden ons van geschenken aan ambtenaren en andere overheidsfunctionarissen. Indien contracten worden gesloten met consultants, tussenpersonen of vergelijkbare derden, nemen wij eveneens de bovengenoemde beginselen in acht.

Omgaan met informatie en gegevensbescherming

De veilige en correcte omgang met informatie en gegevens is een belangrijk onderdeel van ons informatiebeheer. Wij zijn allen verplicht de genoemde regels na te leven om enerzijds het vertrouwen van het publiek in DENIOS te behouden en anderzijds risico's met betrekking tot de vertrouwelijkheid van bedrijfsgeheimen en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te voorkomen, rekening houdend met de toepasselijke basisvoorschriften inzake gegevensbescherming. Wij zijn ons bewust van de gevoeligheid van de aan ons toevertrouwde persoonsgegevens.

Een groot aantal technische en organisatorische maatregelen is erop gericht de vertrouwelijkheid van deze gegevens te waarborgen. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens uitsluitend in het kader van onze taak. Wij beschermen gegevens, gegevensdragers of lijsten tegen toegang door derden of vernietigen ze als ze niet meer nodig zijn, zodat misbruik onmogelijk is. Wij behandelen wachtwoorden en de toegang tot het bedrijfsnetwerk of andere toepassingen altijd vertrouwelijk en maken deze niet toegankelijk voor onbevoegden.

Principieel gelden de beginselen van "gegevensbesparing" en "gegevensvermijding". Het gebruik van persoonsgegevens is transparant voor de betrokkene. Elke individuele werknemer heeft recht op inzage, informatie en klacht, kennisgeving en correctie of verwijdering.

Onze waarden leiden ons in onze acties

Ons gemeenschappelijk doel is het respecteren, beschermen en bevorderen van de reputatie van de DENIOS Groep door ons in alle omstandigheden professioneel en verantwoordelijk te gedragen in overeenstemming met deze Code.

Transparantie

We handelen en communiceren transparant en staan voor wat we zeggen.

Innovatie

Wij ontwikkelen innovatieve producten en oplossingen voor onze klanten.

Expertise

Wij weten wat we doen en delen onze kennis om onze klanten wereldwijd te ondersteunen.

Betrouwbaarheid

We kunnen op elkaar vertrouwen en onze klanten vertrouwen ons.

Stabiliteit

Wij zijn trots op onze gestage groei, die gebaseerd is op het sterke fundament van een familiebedrijf.

Menu
Aanmelden
Uw winkelwagenToegevoegd aan winkelwagen
Ga naar winkelwagen
Wij adviseren u graag!

Bel ons of mail naar info@denios.nl en wij helpen u graag verder.

Ma t/m Do: 08:00 - 17:00 | Vrij: 08:00 – 16:00

Welkom op de Nederlandse DENIOS website! Wist u dat DENIOS Benelux een nieuwe website beschikbaar heeft, speciaal voor onze Belgische klanten. Deze website is beschikbaar in zowel het Nederlands als het Frans. Bekijk www.denios.be