DENIOS B.V
Christiaan Huijgensweg 4
2408 AJ Alphen aan den Rijn

Tel.: +31 172 50 64 66
E-Mail: info@denios.nl
Internet: www.denios.nl

CLP gevaarlijke stoffen-symbolen

(9 Artikelen in 52 Uitvoeringen)

De GHS- en CLP-regelgeving schrijven de etikettering van gevaarlijke stoffen voor met symbolen die in Europa gestandaardiseerd zijn. Alle gangbare CVP-symbolen voor gevaarlijke stoffen vindt u als praktische plakfolie in onze shop.

Filter
 • -
Sortierung
9 van 9 getoonde artikelen
Alles door èèn leverancier
Service & Onderhoud

Wij zien onszelf als uw "allround zorgeloze partner" en nemen deze taak serieus: Zo kunt u zich volledig concentreren op uw bedrijf.

Kennis van GHS gevaarlijke stoffen symbolen

Laden...

De wereldwijd gestandaardiseerde symbolen voor gevaarlijke stoffen

Waar staat de aanduiding "GHS" voor?

De afgelopen jaren zijn in verschillende landen verschillende systemen ontwikkeld voor het etiketteren van chemicaliën en gevaarlijke stoffen. Zo kan dezelfde stof heel anders worden ingedeeld, bijvoorbeeld cafeïne: pure cafeïne werd in Japan als giftig beschouwd, in Australië schadelijk voor de gezondheid en in China onschadelijk. Sinds 2015 schrijven de GHS-symbolen voor gevaarlijke stoffen een uniform systeem en etikettering voor die wereldwijd geldig is. Dit geldt zowel voor de opslag als voor het transport en de arbeidsveiligheid van diverse gevaarlijke stoffen.

De Verenigde Naties reageerden al in 1992 op het bovengenoemde probleem op de conferentie van Rio de Janeiro en presenteerden in 2005 het "Globally Harmonized System of Classification and Labelling" (GHS). Met deze verordening verandert de etikettering en classificatie van gevaarlijke stoffen en chemicaliën, die voorheen van land tot land verschilde.

Wat zijn de GHS-regelgeving in Europa?

In Europa is het GHS geïmplementeerd door de zogenaamde CLP-verordening. Deze wereldwijd uniforme etikettering en classificatie van gevaarlijke stoffen is sinds 1 juni 2015 bindend voor alle landen.

**Wat houden de symbolen in? **

In onze DENIOS-gids beantwoorden we al veel van uw vragen over dit onderwerp.

EG-Richtlinien GHS-Verordnung
15 Gefährlichkeitsmerkmale 28 Gefahrenklassen mit Unterteilung in Kategorien
7 Gefahrensymbole 9 Gefahrenpiktogramme
Schwarze Symbole auf orangefarbenem Grund Rotumrandete Raute mit schwarzem Symbol auf weißem Grund
--- Signalwörter „Gefahr“ oder „Achtung“
R-Sätze H-Sätze (Gefahrenhinweise)
S-Sätze P-Sätze (Sicherheitshinweise)
Einstufungskriterien nach Stoffrichtlinie 67/548/EWG und Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG Einstufungskriterien nach GHS-VO EG/1272/2008

Welke actie is nodig bij gevaarlijke stoffen met oude etiketten?

De laatste overgangsperiode voor etikettering liep af op 1 juni 2017. Nu moeten alle gevaarlijke stoffen en mengsels, inclusief producten die al op de markt zijn en voorraden, de nieuwe GHS-symbolen dragen.

**Uitzonderingen bevestigen de regel **

Zo kunnen er binnen het bedrijf nog ongebruikte stoffen en mengsels zijn die volgens EG-richtlijnen geëtiketteerd zijn.

Volgens TRGS 201 "Classificatie en etikettering voor activiteiten met gevaarlijke stoffen" is het niet nodig om het etiket te wijzigen van de oude etikettering volgens EG-richtlijnen naar de nieuwe etikettering volgens de CLP-verordening als er geen aanvullende relevante veiligheidsinformatie is ontstaan.

Dit geldt in het bijzonder voor:

 • originele verpakking

 • reserve monster

 • laboratorium voorbereidingen

 • zelden gevaarlijke stoffen in de opslag nodig

Als er volgens de EG-richtlijnen voor de hierboven genoemde uitzonderingen nog een "oude" markering aanwezig is, kan de gebruiksaanwijzing met de bijbehorende gevarenaanduidingen en symbolen verder worden gebruikt. Een nieuwe etikettering is echter noodzakelijk als het etiket niet meer leesbaar is of de classificatie is gewijzigd door nieuwe bevindingen. Dubbel labelen met oude en nieuwe symbolen is niet toegestaan.

De eerste stap is altijd om de verschillen te bepalen tussen de eerdere indeling en etikettering waarop deze risicobeoordeling is gebaseerd en de nieuwe bevindingen.

In de ** tweede stap ** moet dan worden beoordeeld:

Zijn de verschillen tussen de vorige indeling/etikettering en de nieuwe indeling/etikettering relevant? Of zijn de tot nu toe genomen maatregelen voldoende?

 • Ontstaan ​​er nieuwe verplichtingen als gevolg van de nieuwe bevindingen?

 • Moet de gebruiksaanwijzing worden gewijzigd?

 • Moeten de medewerkers direct omgeschoold worden?

 • Moet de lijst met gevaarlijke stoffen worden bijgewerkt?

Hoeveel GHS-pictogrammen zijn er en wat betekenen ze?

Hieronder vindt u een vereenvoudigd overzicht van de negen symbolen voor gevaarlijke stoffen (GHS-pictogrammen). Elk pictogram heeft een nummer en een label voor het zwarte symbool.

 • GHS01: Exploderende bom
 • GHS02: Vlam
 • GHS03: Vlam boven een cirkel
 • GHS04: Gasflessen
 • GHS05: Corrosief effect
 • GHS06: Schedel met gekruiste botten
 • GHS07: Uitroepteken
 • GHS08: Gezondheidsrisico
 • GHS09: Omgeving

Gevarenaanduidingen en veiligheidsmaatregelen

Om bij de etikettering van gevaarlijke stoffen een eenduidige bewoording te krijgen naast de symbolen voor gevaarlijke stoffen, is uniforme informatie over gevaren en veiligheid geformuleerd. Het doel is om de persoon die het middel gebruikt duidelijk te maken welke gevaren een middel kan opleveren en hoe hij zich moet gedragen om beschermende maatregelen te kunnen nemen.

Door stoffen en mengsels te etiketteren met de bijbehorende symbolen en informatie voor gevaarlijke stoffen (H- en S-zinnen), is het mogelijk om de gevaren van de stoffen te herkennen, zelfs zonder enige kennis van chemie. Bovendien worden de bijbehorende veiligheidsinstructies ook verstrekt.

Gevarenaanduidingen (H- en EUH-aanduidingen)

De gevarenwaarschuwingen worden ook wel H-zinnen (hazard statements) genoemd en zijn gestandaardiseerde tekstmodules waarvan de formulering bindend is. De bewoordingen van de H-zinnen voor alle EU-talen zijn te vinden in bijlage III van de CLP-verordening. De H-zinnen zijn als volgt genummerd: Het soort gevaar is al te herkennen aan het eerste cijfer van de H-zin:

 • H2xy - fysieke gevaren

 • H3xy – gevaren voor de gezondheid

 • H4xy – gevaren voor het milieu

Het tweede en derde cijfer geven een volgnummer aan. Aangezien niet alle voormalige R-zinnen en andere etiketteringselementen onder het UN GHS-systeem vallen, maar het beschermingsniveau in de EU moet worden gehandhaafd, zijn deze overgebracht naar Europese H-zinnen (EUH) (zie bijlage II van de CLP-verordening). Deze bestaan ​​voor fysische en schadelijke eigenschappen, voor bepaalde mengsels waarvoor speciale voorschriften gelden, en voor gewasbeschermingsmiddelen. In tegenstelling tot de H-zinnen maken de EUH-zinnen geen deel uit van de classificatie. Ze zijn echter een verplicht onderdeel van de etikettering binnen de EU. Voorbeelden:

 • H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp

 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie

 • H370 Veroorzaakt schade aan organen

 • EUH 014 Reageert heftig met water

Veiligheidsinstructies (P-zinnen)

De veiligheidsinstructies worden ook wel P-zinnen (voorzorgsmaatregelen) genoemd en worden in bijlage IV van de CLP-verordening vermeld in hun wettelijk bindende formuleringen voor alle officiële EU-talen.

De P-zinnen zijn als volgt genummerd:

Net als bij de H-zinnen, kan de categorie van de P-zinnen worden geïdentificeerd door het eerste cijfer:

 • P1xy – Algemeen (alleen bedoeld voor consumentenproducten)

 • P2xy - Preventie

 • P3xy - reactie

 • P4xy - Opslag

 • P5xy – Verwijdering

Het tweede en derde cijfer geven het volgnummer aan.

Voorbeelden:

 • Buiten bereik van kinderen bewaren

 • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen

 • P331 GEEN braken opwekken

 • P403 Op een goed geventileerde plaats bewaren.

De teksten van de H- en P-zinnen moeten op de etiketten worden geschreven. De nummers hoeven niet te worden opgegeven. DENIOS kan u ondersteunen met het uitgebreide assortiment PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen), speciaal voor gevaarlijke stoffen met H-zinnen uit de categorie preventie. U bent ook welkom om een ​​kijkje te nemen in ons assortiment: oogdouches, adembescherming, veiligheidshandschoenen of chemische beschermende overalls.

Hoe kan DENIOS helpen met de juiste etikettering?

Bij DENIOS vindt u de juiste borden, mededelingen en etiketten die u helpen met de juiste etikettering volgens GHS om zo eenvoudig aan de wettelijke eisen te voldoen. Onze gratis GHS-poster en de bekende DENIOS-gids helpen om de omschakeling voor uw collega's en medewerkers gemakkelijker te maken en het daaropvolgende werk veiliger te maken (er is immers een grote kans op gevaar).

Menu
Aanmelden
Uw winkelwagenToegevoegd aan winkelwagen
Ga naar winkelwagen
Wij adviseren u graag!

Bel ons of mail naar info@denios.nl en wij helpen u graag verder.

Ma t/m Do: 08:00 - 17:00 | Vrij: 08:00 – 16:00

Welkom op de Nederlandse DENIOS website! Wist u dat DENIOS Benelux een nieuwe website beschikbaar heeft, speciaal voor onze Belgische klanten. Deze website is beschikbaar in zowel het Nederlands als het Frans. Bekijk www.denios.be